Ã…bolands Folkdansdistrikt r.f.

Stadgar för Åbolands Folkdansdistrikt:

§01. Namn

Föreningens namn är Åbolands Folkdansdistrikt r.f. och dess hemort är Pargas.

Föreningen är ordinarie medlem i Finlands Svenska Folkdansring r.f.

§02. Ändamål

Åbolands Folkdansdistrikt, i fortsättningen benämnt ”Distriktet”, har till uppgift att inom sitt område sprida intresse för folkdans, folkmusik och folkdräkter. För förverkligandet av sitt ändamål tar Distriktet initiativ till bildandet av nya folkdanslag, gör framställningar och avger utlåtanden samt bedriver informations- och nödig publikationsverksamhet. Distriktet är partipolitiskt obundet.

§03. Verksamhetsområde

Distriktets verksamhetsområde är Åboland.

§04. Medlemmar

Till medlem i Distriktet kan efter ansökan antagas varje inom Distriktets område verksam svenskspråkig, registrerad förening med folkdans, folkvisedans eller folkmusik som väsentlig verksamhetsform och som i övrigt godkänner Distriktets ändamål. Ansökan om inträde i Distriktet bör ske skriftligen med bifogande av uppgift om stiftelseår och medlemsantal till Distriktsstyrelsen. Medlemsförening bör verka i överensstämmelse med Distriktets och centralorganisationens stadgar och på allt sätt främja dessa organisationers syften.

Medlemsförening som önskar avgå från Distriktet skall skriftligen meddela härom till Distriktsstyrelsen eller dess ordförande eller muntligen till distriktsmötets protokoll.

Medlemsförening som icke fullgjort sina skyldigheter mot Distriktet eller handlat så att folkdansrörelsens anseende eller Distriktets verksamhet blir lidande därav, må, om Distriktsstyrelsen med 2/3 majoritet så fastställer, utesluts ur Distriktet.

§05. Finansiering

För att finansiera sin verksamhet kan Distriktet uppbära medlemsavgifter, vilkas storlek årligen bestäms av höstmötet. Distriktet har rätt att mottaga understöd och donationer, anskaffa och besitta fast egendom samt att med vederbörligt tillstånd arrangera lotterier, insamlingar och avgiftebelagda tillställningar.

§06. Ordinarie Distriktsmöte och extra Distriktsmöte

Distriktsmöte är Distriktets beslutande organ. Under ett kalenderår hålls två ordinarie distriktsmöten, vår- och höstmöte. Vårmöte, som är redovisningsmöte, hålls senast den 15 mars och höstmöte, som är valmöte, senast före utgången av november månad.

 Skriftlig kallelse till ordinarie Distriktsmöte utfärdas av Distriktsstyrelsen senast två veckor före mötet.

Extra Distriktsmöte hålls då majoriteten av Distriktsstyrelsen eller minst 1/10 av Distriktets medlemslag så påyrkar. I kallelse till extra medlemsmöte skall mötets föredragningslista ingå.

§07. Representation vid ordinarie Distriktsmöte och extra Distriktsmöte

Vid ordinarie Distriktsmöte eller extra Distriktsmöte har medlemslag som erlagt innevarande års medlemsavgift till Distriktet rätt att delta med en befullmäktigad representant för varje påbörjat 10-tal medlemmar, för varje medlemslag dock högst fem representanter.

Fullmakt utfärdas av respektive medlemslag.

De befullmäktigade representanterna har yttrande-, förslags- och rösträtt envar med en röst.

§08. Ärenden vid ordinarie Distriktsmöte

Vid vårmötet behandlas följande ärenden.

1. Mötet öppnas.
2. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Upprop av representanter
4. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare samt två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Distriktstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsperiod
7. Verksamhetsgranskarnas berättelse
8. Fastställande av bokslutet och beslut om ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga
9. Till Distriktsstyrelsen inlämnade frågor
10. Av Distriktsstyrelsen till mötets avgörande lämnade frågor
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas

 

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas.
2. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Upprop av representanter
4. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare samt två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för följande verksamhetsperiod
7. Fastställande av medlemsavgifter för följande kalenderår
8. Distriktsstyrelsens förslag till budget
9. Val av ordförande för Distriktsstyrelsen för följande verksamhetsperiod
10. Val av (övriga) styrelsemedlemmar
11. Val av verksamhetsgranskare och suppleant
12. Av Distriktsstyrelsen till mötets avgörande lämnade frågor
13. Till Distriktsstyrelsen inlämnade frågor
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

Vid omröstning gäller enkel majoritet utom i de fall som nämns i § 4, § 13 och § 14. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör. Val ska ske med slutna sedlar om någon av de närvarande så påyrkar.

Då distriktsstyrelsen eller distriktsmötet så beslutar är deltagande i Distriktets och distriktsstyrelsens möten också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

§09. Distriktsstyrelsen

Distriktets angelägenheter handhas av en Distriktsstyrelse bestående av ordförande och minst fyra högst sex medlemmar. Styrelsen väljes för ett år i sänder. Vid behov förrättas lottning.

Styrelsen utser inom sig viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare, kassör samt övriga funktionärer. Distriktsstyrelsen sammanträder, då ordföranden anser skäl därtill föreligga eller då minst två styrelsemedlemmar så påyrkar, samt är beslutsför då ordföranden (och/eller viceordföranden) och minst hälften av dess medlemmar, dock minst tre medlemmar, är närvarande.

Styrelsemedlem som avgått ur styrelsen ersätts vid behov medelst kompletteringsval som sker vid extra medlemsmöte.

Distriktsstyrelsen åligger:

1. att leda Distriktets verksamhet, tillvarataga dess intressen och förvalta dess tillgångar,
2. att sammankalla Distriktets möten, bereda de ärenden som där skall behandlas, samt verkställa Distriktsmötenas beslut,
3. att omedelbart efter vårmötet och senast inom mars månad till Centralstyrelsen insända verksamhetsberättelse och bokslut samt vårmötets protokoll.

§10. Namntecknare

Distriktets namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

En förenings namnteckning skall innehålla föreningens namn och  namntecknarens eller namntecknarnas egenhändiga underskrift.

§11. Funktionärernas åligganden

1. Ordförande, eller vid förfall av denne viceordföranden, sammankallar Distriktstyrelsen, leder Distriktsstyrelsen förhandlingar, representerar i förekommande fall Distriktet, om ej annorlunda beslutats.
2. Sekreteraren för protokoll vid Distriktsstyrelsens möten, ombesörjer Distriktets korrespondens och sammanställer verksamhetsplan och -berättelse.
3. Kassören handhar distriktets räkenskaper och bokföring, verkställer inkasseringar och utbetalningar samt övervakar vården av Distriktets inventarier och övrig egendom, över vilka han för inventarielängd.

Om beslutanderätt utövas vid särskilda omröstningstillfällen, per post, genom datakommunikation eller med anlitande av något annat tekniskt hjälpmedel utan att medlemmarna kommer samman till möte, ska föreningens styrelse se till att ett daterat och av styrelsens ordförande undertecknat protokoll sätts upp över beslutsförfarandet

§ 12. Verksamhets- och räkenskapsperiod

Distriktets verksamhets- och räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskarna I så god tid att dessa hinner avge sin berättelse samt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

§13. Stadgeändring

Förslag till stadgeändring skall inlämnas till Distriktsstyrelsen. Förslaget bör på ordinarie distriktsmöte godkännas med minst 2/3 av alla de vid omröstningen avgivna rösterna.

§14. Distriktets upplösning

Förslag om upplösning av Distriktet skall framställas på två på varandra följande ordinarie Distriktsmöten, vardera gången bör förslaget omfattas med minst 2/3 majoritet.

Om Distriktet upplöses överlämnas tillgångarna till Finlands Svenska Folkdansring r.f.

§15. Övrigt

I övrigt gäller föreningslagens stadganden.